قالب های رایگان بعد از تهیه ی بسته ی آسان نصب قرار میگیرند. همه ی قالب های پولی، رایگان در اختیار شما گذاشته می شوند.